Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenia pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki 1.   Warunki badania sprawozdania finansowego: 1)   

Czytaj dalej »

MPEC odchodzi od węgla

W dniu 23.04.2021 r. w siedzibie MPEC miało miejsce podpisanie umowy na realizację prac związanych z budową nowych, poza węglowych źródeł ciepła. Spółka planuje budowę kilku rozproszonych źródeł ciepła, które oprócz energii cieplnej będą produkowały energię elektryczną. Docelowo zapewnią obok ciepła geotermalnego oraz energii pozyskiwanej ze słońca dostawy energii cieplnej dla wciąż rozbudowującego się rynku odbiorców energii w ścisłym centrum Miasta. Jednocześnie taki

Czytaj dalej »

ZMIANA SPOSOBU PRZYJMOWANIA STRON W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA OD DNIA 29.03.2021R. DO 09.04.2021R

Procedura przyjmowania stron w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. od dnia 29.03.2021r. do 09.04.2021 Szanowni Klienci, w związku z wciąż trwającą epidemią koronawirusa w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. informuje, iż Spółka pracuje niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Jednakże następuje zmiana sposobu przyjmowania stron w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Nowym Targu. W sprawach

Czytaj dalej »

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej ebok(a) mpecnowytarg.pl. Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie

Czytaj dalej »

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content