projekty

Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej

Projekt: Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp.zo.o.,
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

Cele projektu: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. planuje w ciągu najbliższych 6 lat bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci. Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności regionie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych. Działania Spółki zorientowane są na docelowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wskaźnik produktu:
 
  • długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 6,25 km
  • długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 5,29 km
Całkowity koszt realizacji projektu:   27 900 826,86 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych:  16 686 550,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:   10 065 326,96 PLN

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości nadużycia finansowego w Projekcie pn „Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ sp. z o.o. w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej” realizowanego w ramach umowy o dofinansowaniu nr POIS.01.05.00-00-0024/17 należy zgłaszać na adres: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Budowa źródła ciepła i energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Targ sp. z o.o.

Projekt: Budowa źródła ciepła i energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Targ sp. z o.o.

 

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp.zo.o.,
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

Efekt rzeczowy:

  1. Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji – 4 szt.
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 3.996 MW (4 jednostki po 0,999 MW każda)
  3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z zainstalowanych pomp ciepła – 1,5 MW
  4. Długość sieci cieplnych – 1,01 km

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 40 350 000,00 zł

Kwota dotacji 19 866 592,00 zł

Kwota pożyczki 20 483 408,00 zł

Opis projektu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w czterech lokalizacjach na terenie miasta Nowy Targ

lokalizacja 1 – ul. Powstańców Śląskich 1,
lokalizacja 2 – ul. Szaflarska 108,
lokalizacja 3 – Hala Gorce przy ul. Tysiąclecia 74
lokalizacja 4 – Hala Lodowa przy ul. Parkowej 14).

Przedmiotem projektu jest:

1. budowa jednostki wysokosprawnej Kogeneracji.

Projekt obejmuje realizację inwestycji związanej z budową układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Dobór technologii oraz mocy głównych jednostek wytwórczych oparty został o analizę rynku ciepłowniczego obsługiwanego przez MPEC. Produkowana energia cieplna będzie wykorzystana do zasilania infrastruktury ciepłowniczej centralnej części miasta Nowy Targ, na cele ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u.

2. Zabudowa pomp ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego z agregatów kogeneracyjnych 500 kW każda.

W ramach inwestycji w lokalizacjach nr 2, 3 i 4 zabudowy silników kogeneracyjnych tj. przy ul. Szaflarskiej 108, al. Tysiąclecia 74 oraz ul. Parkowej 14 planuje się zabudowę pomp ciepła typu woda/woda o mocy ok. 500 kW każda, które pracować będą na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, tym samym zwiększając sprawność wyżej wymienionych silników kogeneracyjnych. Instalacja pompy ciepła odzyskiwać będzie ciepło z agregatu kogeneracyjnego (które ze względu na swoją temperaturę nie nadaje się bezpośrednio do wykorzystania w sieci ciepłowniczej) tj. ciepło z układów chłodzenia HT oraz LT. Górnym źródłem ciepła będzie sieć ciepłownicza. Pompa ciepła jest w stanie podnieść temperaturę górnego źródła ciepła do ok. 100°C przy wykorzystaniu ciepła niskotemperaturowego odpadowego.

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Sybiraków (przejście przez DK47)

Rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Sybiraków planuje się jako sieć ciepłowniczą o niższych parametrach niż obecna temperatura pracy miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie założenie pozwoli ograniczyć straty przesyłowe, natomiast przyłączenie odbiorców którzy obecnie wykorzystują m.in. węgiel kamienny pozwoli ograniczyć niską emisję. Jednocześnie zakłada się przyłączenie obiektów usługowych oraz produkcyjnych, które obecnie do ogrzewania również używają źródeł nie ekologicznych. Teren na którym planowana jest rozbudowa jest również zakładany przez Inwestorów do zabudowy wielorodzinnej – budynki te również planowane są do przyłączenia. Zakłada się, że sieć ciepłownicza będzie miała długość ok. 1 km.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content