Strefa KLIENTA

      Z dniem 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1.
II. Kiedy zbieramy dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas: korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy:
 • w celu zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub sprzedaży ciepła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. kontaktowania się z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy rodo@mpecnowytarg.pl lub na adres siedziby Administratora.
IV Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.
V. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.
VI. Odbiorcy danych
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: urszula.rybnik@mwlibra.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich1.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies
Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Nasz serwis wykorzystuje je w celach statystycznych (google analytics) i funkcjonalnych (do prawidłowego działania serwisu).  Korzystając z naszej serwisu internetowego wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

 • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
 • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content