Strefa KLIENTA

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony (ID: cw1)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://mpecnowytarg.pl/

Status pod względem zgodności

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść jest niedostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Alternatywne opisy będą dodawane do nowych zdjęć i grafik oraz stopniowo dodawane do starszych zdjęć i grafik.
  • Teksty nie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki: telefon: 18 266 23 82   fax: 18 266 23 82     e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres e-mail sekretariat@mpecnowytarg.pl lub także dzwoniąc na numer telefonu 18 266 23 82.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do www.rpo.gov.pl

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono dnia: – 2020-09-17.

Metoda przygotowania oświadczenia: – Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1
34-400 Nowy Targ.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. jest dopasowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu obsługi osób z ograniczoną mobilnością zamontowany został podjazd dla wózków inwalidzkich, biuro obsługi klientów znajduje się na parterze. Obok budynku zlokalizowany jest parking dla samochodów osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba niepełnosprawna ma prawo wejść wraz z psem asystującym, warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Spółce przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content