O firmie

W Nowym Targu powstają pierwsze osiedla mieszkaniowe i równocześnie pierwsze kotłownie centralne. Działalność rozpoczyna Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu.
powiększ zdjęcie
Koniec lat 50-tych XX wieku
Lata 80-te XX wieku
Kotłownia przy ul. Szaflarskiej zostaje rozbudowana poprzez budowę dodatkowego kotła WR-5.
powiększ zdjęcie

Po kolejnych zmianach nazw i zakresu działalności, w 2004 roku zaczyna funkcjonować Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.. Rozpoczynają się intensywne działania zmierzające do połączenia źródeł rozproszonych, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz optymalizację pracy istniejących kotłowni lokalnych.

Kotłownie przy ul. Powstańców Śląskich oraz al. Tysiąclecia połączono siecią ciepłowniczą z kotłownią przy ul. Szaflarskiej, wprowadzając do systemu grupowy węzeł ciepła.

powiększ zdjęcie
Pierwsza dekada XX wieku
Druga dekada XX wieku

Począwszy od roku 2012 postępuje intensywna modernizacja kotłowni przy ul. Szaflarskiej:

  • montaż i uruchomienie systemu nadrzędnego,
  • wymiana głównej rozdzielni elektrycznej,
  • wymiana filtrów cyklonowych na workowe,
  • wymiana głównego agregatu kogeneracyjnego.
powiększ zdjęcie
Trwający od 2017 roku remont i modernizacja sieci ciepłowniczej, podłączanie do sieci odbiorców indywidualnych, a także rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem i budową magistrali geotermalnej zbliżają miasto Nowy Targ do znacznej redukcji niskiej emisji.
powiększ zdjęcie
Lata 2017-2019
W Nowym Targu powstają pierwsze osiedla mieszkaniowe i równocześnie pierwsze kotłownie centralne. Działalność rozpoczyna Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu.
powiększ zdjęcie
Kotłownia przy ul. Szaflarskiej zostaje rozbudowana poprzez budowę dodatkowego kotła WR-5.
powiększ zdjęcie

Po kolejnych zmianach nazw i zakresu działalności, w 2004 roku zaczyna funkcjonować Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.. Rozpoczynają się intensywne działania zmierzające do połączenia źródeł rozproszonych, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz optymalizację pracy istniejących kotłowni lokalnych.

Kotłownie przy ul. Powstańców Śląskich oraz al. Tysiąclecia połączono siecią ciepłowniczą z kotłownią przy ul. Szaflarskiej, wprowadzając do systemu grupowy węzeł ciepła.

powiększ zdjęcie

Począwszy od roku 2012 postępuje intensywna modernizacja kotłowni przy ul. Szaflarskiej:

  • montaż i uruchomienie systemu nadrzędnego,
  • wymiana głównej rozdzielni elektrycznej,
  • wymiana filtrów cyklonowych na workowe,
  • wymiana głównego agregatu kogeneracyjnego.
powiększ zdjęcie
Trwający od 2017 roku remont i modernizacja sieci ciepłowniczej, podłączanie do sieci odbiorców indywidualnych, a także rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem i budową magistrali geotermalnej zbliżają miasto Nowy Targ do znacznej redukcji niskiej emisji.
powiększ zdjęcie

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content