O firmie

Nr postępowaniaNazwa zadania inwestycyjnegoWykonawcaPlanowany termin realizacjiZakresŚrodki
01/PN/2020„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Podhalańskiej i ulicy Władysława Orkana w Nowym Targu"KONSORCJUM FIRM:
HEATCO Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice – LIDER KONSORCJUM
ALU-CENTRUM Sp. J., ul. Sokołowska 27, 05-806 Komorów/Sokołów – PARTNER KONSORCJUM
wrzesień 2021 R.OK. 2000 MNFOŚiGW + środki własne MPEC
03/PN/2020Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu od komory K-1.6 do budynku przy ul. Sikorskiego 21 oraz od komory K-1.7 do budynków przy ul. Podtatrzańska 86 i Podtatrzańska 84 wraz z przyłączami”W TRAKCIE ROZSTRZYGNIĘCIAwrzesień 2022 R.OK. 1300 MNFOŚiGW + środki własne MPEC
02/PN/2018Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Na Równi” z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Na Równi”KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń LIDER KONSORCJUM oraz ERION Sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra PARTNER KONSORCJUMczerwiec 2019ok. 600 mNFOŚiGW + środki własne MPEC
03/PN/2018Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Krzywa”KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń LIDER KONSORCJUM oraz ERION Sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra PARTNER KONSORCJUMgrudzień 2019ok. 1 kmNFOŚiGW + środki własne MPEC
01/PN/2019Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K - 4.4"ISOPLUS Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowicewrzesień 2019ok. 650 mNFOŚiGW + środki własne MPEC
04/PN/2019Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Podhalańska”Przetarg na realizację inwestycji w trakcie przygotowywaniagrudzień 2019ok. 300 mNFOŚiGW + środki własne MPEC
05/PN/2019Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od komory K - 1.9.4 do komory K - 1.9.7"Przetarg na realizację inwestycji w trakcie przygotowywaniawrzesień 2019ok. 250 mNFOŚiGW + środki własne MPEC
Wykonanie przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do obiektów należących do parafii Najświętszego Serca Pana JezusaPrzetarg na realizację inwestycji w trakcie przygotowywaniagrudzień 2019ok. 250 mNFOŚiGW + środki własne MPEC

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content