O firmie

Plany rozwojowe Spółki

Budowa gazowych agregatów kogeneracyjnych 2 x 0,5 MW

Budowa krótkoterminowego magazynu ciepła 150-250 m3

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 430 kW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. od ponad trzech lat podejmuje intensywne działania inwestycyjne zmierzające do realizacji krótko i długofalowych celów spółki.

Kamieniem milowym w działalności firmy było podpisanie w 2016 roku umowy intencyjnej o doprowadzeniu energii geotermalnej do Nowego Targu oraz otrzymanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach POIS, działanie 1.5. dotacji, w kwocie 10 065 326,96 zł na „Modernizację osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej”.

Uzyskane dofinansowanie pozwala na wybudowanie 5,690 km nowych ciepłociągów oraz zmodernizowanie 6,080 km, a także podłączanie odbiorców indywidualnych oraz budynków użyteczności publicznej jak szkoły czy urzędy.

MPEC ściśle współpracuje z Władzami Miasta w zakresie zmniejszenia emisyjności w Nowym Targu oraz regionie. Wszelkie podejmowane działania zmierzają do zwiększenia komfortu życia mieszkańców poprzez likwidację niskiej emisji.
Z uwagi na zobowiązania Polski wynikające z umów międzynarodowych, mówiące o 15% udziale OZE w zużyciu energii, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. podjęło decyzję o stworzeniu w Nowym Targu mixu energetycznego. W związku z tym konieczne jest spełnienie standardów efektywnego systemu ciepłowniczego, gdzie ponad 50% dystrybuowanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych lub wykorzystuje ciepło odpadowe lub w 75% pochodzi z kogeneracji. Związane z tym plany rozwojowe spółki to:

  • Budowa gazowych agregatów kogeneracyjnych 2 x 0,5 MW.
  • Budowa krótkoterminowego magazynu ciepła 150-250 m3.
  • Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 430 kW.

Kolejnym działaniem prowadzącym do wdrażania nowej myśli technologicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, tj. modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem lokalnych zasobów, było powołanie w 2017 roku przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nowotarskiego Klastra Energii „Zielona Generacja”.

Koordynatorem jego działań została spółka MPEC. W 2018 roku Klaster był jednym z 33 beneficjentów konkursu Certyfikacji Pilotażowego Klastra Energii w Ministerstwie Energii i otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content