O firmie

Plany rozwojowe Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. od ponad siedmiu lat podejmuje intensywne działania inwestycyjne zmierzające do realizacji krótko i długofalowych celów Spółki.

Kamieniem milowym w działalności było podpisanie w 2016 roku umowy intencyjnej w zakresie doprowadzenia energii geotermalnej do Nowego Targu oraz uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w kwocie 10 065 326,96 PLN – w ramach POIS, działanie 1.5. – dzięki czemu w ostatnich latach Spółka wykonała 6 254,1 m nowej oraz zmodernizowała 5 294,7 m istniejącej sieci ciepłowniczej.

W obszarze inwestycji kapitałowej NFOŚiGW, Spółka miejska przeprowadza szereg działań proekologicznych, po zakończeniu których uzyska status efektywnego systemu energetycznego, czyli systemu, który do produkcji ciepła wykorzystuje co najmniej w 50% OZE lub w 50% ciepła odpadowego lub w 75% ciepła pochodzącego z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje połączenie ww. energii i ciepła.

MPEC Nowy Targ sp. z o. o. realizuje obecnie kolejne zadania prowadzące do osiągniecia statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, w wyniku rozbudowy źródeł ciepła o cztery agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej 1,2 MWt, kocioł gazowo-olejowy
o mocy cieplnej 4,5 MWt, oraz wysokotemperaturowe pompy ciepła typu woda woda i powietrze woda o sumarycznej mocy 1,5 MW, a także instalację fotowoltaiczną o mocy 53 kWp.

Wytwarzana energia cieplna będzie zasilała miejską sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o., natomiast produkowana energia elektryczna będzie pokrywać potrzeby własne infrastruktury, a nadwyżka odprowadzona zostanie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Docelowo planuje się również zasilenie w energię elektryczną miejskich obiektów, w ramach nowotarskiego Klastra Energii „Zielona Generacja”.

Dodatkowo wykonana zostanie modernizacja systemu AKPiA z zabudową nowych układów sterowania dla docelowego układu źródeł rozproszonych.

W obszarze inwestycji sieciowych Spółka planuje dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta, a także w kierunku nowo powstającego osiedla budynków wielorodzinnych na ul. Sybiraków.

W najbliższych latach nastąpi podłączenie ciepłowni przy ul. Szaflarska 108 do źródła geotermalnego poprzez magistralę geotermalną od odwiertu geotermalnego w miejscowości Bańska Niżna.

Kolejnym działaniem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w Spółce, było powołanie w 2017 roku przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nowotarskiego Klastra Energii pn.: „Zielona Generacja Nowy Targ”. Koordynatorem działań Klastra zostało MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

W 2018 roku Klaster był jednym z 33 beneficjentów I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w Ministerstwie Aktywów Państwowych i otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.
MPEC ściśle współpracuje z Władzami Miasta w zakresie zmniejszenia emisyjności w mieście Nowy Targ i regionie. Wszelkie podejmowane działania zmierzają do zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content