O firmie

Aktualne ogłoszenia.

Specjalista / Specjalistka ds. inwestycji.


I. Wymagania:
1. Posiadanie wykształcenia min. średniego lub wyższego technicznego.
2. Posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu
programów biurowych.
3. Mile widziane: zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność, terminowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
4. Prawo jazdy kat. B.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II. Wymagania dodatkowe:
1. min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w na podobnym stanowisku.
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i obsługi procesów inwestycji i/lub remontów.
3. Znajomość następujących aktów prawnych: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o własnościach lokali, o gospodarce nieruchomościami, kpa oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
4. Umiejętność kosztorysowania, przygotowywanie dokumentów do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w pracach komisji przetargowej,
5. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Miejsce pracy: obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
3. Zatrudnienie: wymiar czasu pracy od pół etatu do pełnego etatu.
4. Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny,
a także ubezpieczenia na życie.
5. Możliwość udziału w kursach i szkoleniach.
6. Możliwość rozwoju zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z załączonym wzorem,
2. cv i list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
IV. Termin składania dokumentów:
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ lub przesłać drogą e-mail na adres: m.hoh@mpecnowytarg.pl.
Termin składania ofert upływa 09 grudnia 2023r.
MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. . Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydatur celem zaproszenia do rozmowy kwalifikacyjnej.
• kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,

OŚWIADCZENIE DLA PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH REKRUTACJI:
Szanowni Państwo,
Jeżeli zamierzacie Państwo wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w przesłanym do nas CV podanej poniżej klauzuli.
Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dane w tej rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV zgody .
Ponadto prosimy o skopiowanie i umieszczenie w CV podanej informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy dane. Stanowi to dla nas dowód, że zapoznali się Państwo z informacją.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zawarłem w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez spółkę MPEC Nowy Targ Sp. z o. o. z siedzibą
w Nowym Targu na stanowisko: Specjalista / Specjalistka ds. inwestycji.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
………………………….
/podpis/

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATOW DO PRACY:
Administratorem danych osobowych jest MPEC Nowy Targ Sp. z Sp. z o. o., z siedzibą
w Nowym Targu , ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ tel.18 266-23-82
KRS 0000043037, NIP 735-001-02-50, REGON 490761831.
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: adres mailowy: urszula.rybnik@mwlibra.pl
Państwa dane są przetwarzane w celu:
– oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/ Pan aplikuje;
– oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
– wyboru odpowiedniej osoby do pracy w naszej firmie.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, to jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane będą przetwarzane do czasu:
– zakończenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.
Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Mogą one jednak być powierzane podmiotom, które wykonują na naszą rzecz usługi. Podstawą powierzenia jest umowa
o powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie będą udostępniane poza granice kraju.
Informujemy, że przysługuje prawo:
– dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.
Powyższe żądania należy kierować do IOD.
Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia, możliwe jest złożenie skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie są wykorzystywane przy automatycznym podejmowanie decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w
rekrutacji.
……………………………..
/podpis/

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content