Strefa KLIENTA

Taryfa dla ciepła nr 17

Ceny zgodne ze zmianą Taryfy nr 17 obowiązują od 1 czerwca 2023r.

1.  Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego opalanej węglem kamiennym przy ul. Szaflarskiej 108 w Nowym Targu, do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 120/65°C poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność przedsiębiorstwa energetycznego, w tym: 

W-OS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.

Nazwa opłatyCena jednostkowa brutto
Opłata stała (zależna od mocy zamówionej) [zł/kW]19,58
Opłata zmienna (zależna od zużycia ciepła) [zł/GJ]76,62
Nazwa
opłaty
Cena
jednostkowa
brutto
Opłata stała
(za moc zamówioną)[zł/kW]
15,26
Opłata zmienna
(za ciepło) [zł/GJ]
59,96
Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek :
OpisCena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok]155 028,85
2. Cena ciepła [zł/GJ]48,67
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok]35 979,65
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]13,62
Opis
_
_
Cena
jednostkowa
netto
1. Cena za moc
zamówioną
[zł/MW/rok]
112 880,94
2. Cena
ciepła
[zł/GJ]
35,13
3. Stawka opłaty
stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/rok]
35 979,65
4. Stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe [zł/GJ]
13,62

W-DS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Nazwa opłatyCena jednostkowa brutto
Opłata stała [zł/kW]21,52
Opłata zmienna [zł/GJ]83,39
Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek :
OpisCena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok]155 028,85
2. Cena ciepła [zł/GJ]48,67
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok]54 928,57
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]19,13

W-GS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem grupowego węzła cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne i będących jego własnością.

Nazwa opłatyCena jednostkowa brutto
Opłata stała [zł/kW]23,67
Opłata zmienna [zł/GJ]88,49
Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek :
OpisCena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok]155 028,85
2. Cena ciepła [zł/GJ]48,67
3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok]75 869,42
4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]23,27
2. Odbiorca zaopatrywany w ciepło z kotłowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu, do którego ciepło w postaci gorącej wody dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego. G-OB – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.
Nazwa opłatyCena jednostkowa brutto
Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW]24,67
Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ]131,78
Ceny jednostkowe zostały wyliczone na podstawie poniższych stawek :
OpisCena jednostkowa netto
1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok]240 645,00
2. Cena ciepła [zł/GJ]107,14

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content