Strefa KLIENTA

Zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Klienta
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7ºº do 15ºº

Zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Klienta
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7ºº do 15ºº

Aktualizowanie zawartych umów w przypadku zmian danych stron umowy
Osoba lub firma będąca stroną w umowie kompleksowej, zobowiązana jest do powiadomienia MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. o zmianie swoich danych takich jak:
 •  zmiana adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiana adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiana nazwiska lub nazwy,
 • zmiana zarządcy.
W celu dokonania powyższej zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem. Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (na adres: bok@mpecnowytarg.pl)
Informacja o należnościach i aktualnych stawkach opłat za ciepło
Osoba lub firma będąca stroną w umowie kompleksowej, po wskazaniu danych identyfikacyjnych Odbiorcy usług, może uzyskać informacje osobistą lub telefoniczną na temat stanu należności oraz wystawionych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. faktur:
 •  osobiście w pok. 7 , I piętro
 • telefonicznie pod numerem 18 266 23 82 wew.32
Zgłoszenie reklamacji

Reklamacja usług świadczonych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. należy składać na wniosku reklamacyjnym  i może zostać przekazana:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta , ul. Powstańców Śląskich 1
 • telefonicznie pod nr telefonów: 18 266 23 82 wew.25
 • listownie na adres MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.
 • pocztą elektroniczną (na adres: bok@mpecnowytarg.pl)

Szczegółowy tryb załatwiania i rozpatrywania reklamacji określony jest w Procesie reklamacji.

Zwiększenie lub zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej
W celu zwiększenia lub zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej osoba lub firma będąca stroną w umowie kompleksowej powinna złożyć do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. pisemny wniosek. Wniosek może być przekazany:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (na adres: bok@mpecnowytarg.pl)
Dodatkowe usługi świadczone przez MPEC Nowy Targ sp. z o.o.
Strona w budowie, tekst do uzupełnienia
Rozwiązywanie obowiązujących umów
Strona w budowie, tekst do uzupełnienia
Informacja techniczna o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej
W celu uzyskania informacji wstępnej o możliwości przyłączenia do ciepła sieciowego, należy złożyć w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Dzięki danym umieszczonym we wniosku pracownik MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. będzie miał możliwość sprawdzenia dostępności sieci ciepłowniczej oraz technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Wniosek taki rozpatrywany jest w terminie do 30 dni i nie skutkuje obowiązkiem podpisania umowy.
Wniosek może być przekazany:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (na adres: bok@mpecnowytarg.pl)
Procedura otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zawarcia umowy o przyłączenie nieruchomości oraz umowy kompleksowej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej krok po kroku:

1. Wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Właściciel nieruchomości (lub pełnomocnik) zlokalizowanej na terenie Nowego Targu, który jest zainteresowany przyłączeniem tej nieruchomości do sieci ciepłowniczej, powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej złożony na formularzu.

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wydaje informacje techniczne w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek o wydanie informacji technicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPEC Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, parter lub wysłać na adres Spółki.

W przypadku, gdy parametry i lokalizacja istniejących lub projektowanych sieci są wystarczające dla przyłączenia nieruchomości kolejnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

2. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej

Na podstawie wydanej informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, która dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, powinna złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego dla obiektu istniejącego.
W przypadku, gdy w imieniu osoby ubiegającej się o wydanie w/w warunków działa pełnomocnik, do wniosku winno zostać załączone stosowne w tym zakresie pełnomocnictwo.
Do wniosku należy załączyć również:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło,
   w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną proponowaną lokalizacją węzła cieplnego.
  • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPEC Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, parter lub wysłać na adres Spółki.

3. Podpisanie umowy przyłączeniowej

4. Wykonanie i odbiór przyłączy

5. Zawarcie umowy kompleksowej i rozpoczęcie dostawy ciepła przez MPEC Nowy Targ Sp. z.o.o.

Procedura przyłączenia nowych obiektów do ciepła sieciowego
Strona w budowie, informacje w tej sekcji będą podane wkrótce. Przepraszamy
Aktualne stawki opłat za ciepło i zasady rozliczania
W celu uzyskania szerszych informacji na temat:
 • kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
 • zasad rozliczania za ciepło sieciowe,
 • aktualnych stawek oraz opłat za ciepło, • różnic pomiędzy grupami taryfowymi
Zapraszamy do kontaktu osobistego w Biurze Obsługi Klienta ul. Powstańców Śląskich 1 lub telefonicznie pod numerem 18 266 23 82 wew.25 lub 533 853 138
Możliwość korzystania z całorocznej ciepłej wody użytkowej
Strona w budowie, tekst do uzupełnienia

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

 • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
 • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content