O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło na terenie miasta Nowy Targ. Spółka prowadzi działalność w oparciu o posiadane koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • na wytwarzanie ciepła: Nr WCC/47/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami,
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła: Nr PCC/49/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami.

Nadrzędnym celem spółki jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z domowych pieców grzewczych oraz kotłowni węglowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ w liczbach:

Kotłownia węglowa wyposażona w 5 kotłów WR5 o łącznej mocy:

Kotłownia gazowa z 2 kotłami gazowymi o łącznej mocy:

Długość sieci ciepłowniczej

Ilość mocy zamówionej przez odbiorców

0 MW
0 kW
ponad 0 km
ponad 0 MW

Całoroczna produkcja ciepła

Średnioroczna produkcja na poziomie:

Ilość węzłów cieplnych

Ilość godpodarstw domowych zaoptrywnaych w energię cieplną

0 dni
w roku
0 GJ
0
ponad 0

Ilość pracowników

0
osób
Przedsiębiorstwo będące w 100% własnością Miasta Nowy Targ.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło na terenie miasta Nowy Targ. Spółka prowadzi działalność w oparciu o posiadane koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • na wytwarzanie ciepła: Nr WCC/47/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami,
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła: Nr PCC/49/699/U/2/98/EB z dnia 8 września 1998 roku z późniejszymi zmianami.

Nadrzędnym celem spółki jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z domowych pieców grzewczych oraz kotłowni węglowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ w liczbach:

Kotłownia węglowa wyposażona w 5 kotłów WR5 o łącznej mocy:

0 MW

Kotłownia gazowa z 2 kotłami gazowymi o łącznej mocy:

0 kW

Długość sieci ciepłowniczej

ponad 0 km

Ilość mocy zamówionej przez odbiorców

ponad 0 MW

Całoroczna produkcja ciepła

0 dni
w roku

Średnioroczna produkcja na poziomie:

0 GJ

Ilość węzłów cieplnych

0

Ilość godpodarstw domowych zaoptrywnaych w energię cieplną

ponad 0

Ilość pracowników

0
osób
Przedsiębiorstwo będące w 100% własnością Miasta Nowy Targ.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: rodo@mpecnowytarg.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content