Strefa KLIENTA

Cennik usług pozataryfowych

Numer identyfikacyjny usługiTyp usługiOpisCena netto za godzinę lub za usługę
1Przeprowadzenie kontroli podczas ktorej stwierdzono nielegalny pobor ciepłaZ jednego: przyłącza, węzła cieplnego, żródła lokalnego / ryczałt200 zł
2Diagnostyka i usunięcie awarii w węźle cieplnym będącym własnością Odbiorcy ciepłar-g (roboczogodzina) ilość godzin
3Diagnostyka i usunięcie awarii na instalacji Odbiorcyr-g ilość godzin
4Pierwsze w danym roku uruchomienie lub przerwanie dostaw ciepła oraz pierwsze w danym roku zmiany nastaw parametrów regulatora w węźle cieplnymbezpłatne
5Każde kolejne w danym roku uruchomienie dostaw ciepła lub zmiany nastaw regulatora w węźle cieplnymryczałt100 zł
6Każde kolejne w danym roku przerwanie dostaw ciepła do obiektu ryczałt100 zł
Czyszczenie wymiennika ciepła o mocy do 50 kWryczałt300 zł
7Czyszczenie wymiennika ciepła o mocy powyżej 50 kWryczałt400 zł
8Rozpoczęcie dostaw ciepła po przyłączeniu budynkubezpłatne
9Prace związane z naprawą i konserwacją węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcyr-gilość godzin
10Stawki roboczogodziny pracy zespołu pracowników:__
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00ryczałt100 zł
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 r-g100
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w pozostałych godzinachryczałt160 zł
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w pozostałych godzinachr-g160 zł
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników w dni wolne od pracyryczałt280 zł
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w dni wolne od pracyr-g280 zł
12Wykonanie analizy wykorzystania mocy zamówionej i zużycia energii cieplnej w okresie ostatnich 12 miesięcyryczałt400 zł

Koszty usług nie obejmują kosztów materiałów i części. Przy realizacji usług przez pracowników MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. koszt materiałów i części koniecznych do naprawy będą rozliczane na podstawie odrębnych dokumentów.

Do wszystkich stawek cenowych dolicza się ustawowy podatek VAT. Po uzyskaniu stosownego oświadczenia od Odbiorców indywidualnych może być zastosowana dla nich obniżona stawka podatku VAT (8%).

Koszt usługi czyszczenia wymiennika ciepła obejmuje demontaż, montaż zastępczego wymiennika ciepła, czyszczenie technologiczne oraz powtórny montaż wymiennika ciepła w węźle. Usługa czyszczenia jest niezależna od taryfy (węzeł Dostawcy, węzeł Odbiorcy) w której Odbiorca pobiera ciepło.

Wszelkie awarie niezwiązane z węzłem lub przyłączem cieplnym będącymi własnością Dostawcy nie są objęte obsługą MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.. Nieuzasadnione wezwanie zostanie rozliczone wg ilości roboczogodzin niezależnie od taryfy (węzeł Dostawcy, węzeł Odbiorcy), według której Odbiorca pobiera ciepło.

Ingerencja w węzeł cieplny stanowiący własność Dostawcy, bedąca powodem uszkodzenia węzła lub jego elementów stanowi podstawę do obciążenia Odbiorcy realnymi kosztami naprawy (tj. na podstawie odrębnych dokumentów). Obejmuje to m.in. wyłączenie zasilania węzła i w konsekwencji zablokowanie pompy obiegowej (uszkodzenie i konieczność jej wymiany).

Uwaga: poz. nr 12

Wykonanie analizy nie jest gwarancją zmiany mocy zamówionej, a jedynie ma na celu wykazanie zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Zmiana mocy zamówionej jest możliwa jedynie w przypadku potwierdzenia przez analizę jej celowości oraz spełnienia pozostałych przesłanek opisanych w Umowie kompleksowej.

 

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content