Strefa KLIENTA

Jak powstaje smog?

Smog powstaje w wyniku mie­sza­nia się powie­trza ze spa­linami przy bez­wietrz­nej pogo­dzie i dużej wil­got­no­ści. Naj­bar­dziej nara­żone na niego są mia­sta i miej­sco­wo­ści poło­żone w natu­ral­nych obni­że­niach gruntu.
Zja­wi­sko powstaje wsku­tek inwer­sji tem­pe­ra­tu­ro­wej – to zna­czy, że war­stwa chłod­niej­szego powie­trza, znaj­du­jąca się niżej, zatrzy­my­wana jest przez znaj­du­jącą się nad nią war­stwę cie­płego powie­trza. Dzieję się tak naj­czę­ściej pod­czas wyżu atmos­ferycznego.

W skład smogu wcho­dzą szko­dliwe sub­stan­cje che­miczne, takie jak pyły zawie­szone, wodo­ro­tlenki, tlenki azotu i siarki. Do naj­groź­niej­szych sub­stan­cji zali­czane są pyły zawie­szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Źró­dłem pocho­dze­nia tych sub­stan­cji jest dzia­łal­ność czło­wieka, a główną przy­czyną zanie­czysz­cze­nia powie­trza tymi sub­stan­cjami jest tzw. niska emi­sja.

Co to znaczy niska emisja?

Naj­pro­ściej, niska emi­sja to wszel­kie spa­liny prze­do­sta­jące się do powie­trza na niskiej wyso­ko­ści. Przy­jęło się, że ter­min ten doty­czy wszel­kich komi­nów o wyso­ko­ści poni­żej 40 m, jed­nak więk­szość spa­lin odpo­wie­dzial­nych za niską emi­sję uwal­niana jest na wyso­ko­ści do 20 m.

Wyso­kość, na któ­rej spa­liny uwal­niane są do atmos­fery jest klu­czowa ze względu na opi­saną powy­żej inwer­sję tem­pe­ra­tu­rową, bowiem 40 m jest dolną gra­nicą dla tego zja­wi­ska.

Przy­czyną niskiej emi­sji jest nie­efek­tywne spa­la­nie paliw (węgla, drewna, oleju), a czę­sto także śmieci w indy­wi­du­al­nych pie­cach i lokal­nych kotłow­niach – tutaj powstają głów­nie bezno(a)piren (86 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji tego związku) oraz pyły PM10 i PM2,5 (nie­mal 50 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji każ­dego z nich). Kolej­nym czyn­ni­kiem jest trans­port dro­gowy, któ­rego udział w emi­sji pyłów wynosi 9,0 proc. dla PM10 i 13,3 proc. dla PM2,5 (dane: Główny Inspek­to­rat Och­rony Śro­do­wi­ska, 2016).

Wła­śnie z uwagi na nie­wielką wyso­kość uwal­nia­nia spa­lin oraz brak norm śro­do­wi­sko­wych dla tego typu źró­deł, zja­wi­sko to jest tak szko­dliwe. Zanie­czysz­cze­nia gro­ma­dzą się wokół miej­sca powsta­wa­nia, czyli zazwy­czaj w zabu­do­wie miesz­kal­nej, bez­po­śred­nio szko­dząc żyją­cym tam ludziom.

Jak ograniczyć smog?

Jak wska­zują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – naj­więk­szym wytwórcą szko­dli­wych sub­stan­cji są indy­wi­du­alne źró­dła cie­pła. Zatem naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. 

Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym. Oczy­wi­ście tam gdzie jest to moż­liwe i eko­no­micz­nie uza­sad­nione. Jed­no­cze­śnie należy wspie­rać pro­duk­cję cie­pła i prądu w jed­nym pro­ce­sie, tzw. koge­ne­ra­cji.
Dzięki temu pozbę­dziemy się źró­deł emi­sji zanie­czysz­czeń w mia­stach, wyko­rzy­stamy opty­mal­nie natu­ralne zasoby, np.: węgiel (20 proc. mniej­sze zuży­cie) i oszczę­dzimy planetę (30 proc. mniej emi­sji CO 2). Pro­duk­cja ta moż­liwa jest także w opar­ciu o gaz oraz bio­masę.

Pro­duk­cja w elektrocie­płowni odbywa się w opty­mal­nych, kon­tro­lo­wa­nych warun­kach. Odpo­wied­nia tem­pe­ra­tura kotła zapew­nia, że paliwo spa­lane jest w spo­sób, który zapo­biega powsta­wa­niu naj­groź­niej­szych zanie­czysz­czeń (benzo(a)piren) i znacz­nie ogra­ni­cza powsta­wa­nie pyłów.
Jak wynika z danych uzyskanych w procesie certyfikacji prowadzonej przez Insty­tut Cer­ty­fi­ka­cji Emi­sji Budyn­ków (2018), dzięki pro­duk­cji cie­pła w elektrocie­płowni możemy wyemi­to­wać średnio 49 razy (98 proc.) mniej pyłów do atmos­fery – w porów­na­niu do indy­wi­du­alnego kotła na węgiel, produkującego tę samą ilość ciepła. Poza tym ogra­ni­czymy nie­mal cał­ko­wi­cie emi­sję bezno(a)pirenu (99,42 proc. mniej) i tlenku węgla (99,40 proc. mniej), któ­rych wpływ na nasze zdro­wie – jest bez­po­średni i zabój­czy.
Co więcej, o 50 proc. ogra­ni­czymy emi­sję tle­nków azotu i blisko sześciokrotne (82,8 proc. mniej) emisję dwu­tlenku siarki. Prawda, że warto?
(żródło: ciepłosystemowe.pl)

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content