01/ZO/2017
Przetarg archiwalny

Remont i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na Polanie Szaflarskiej w Nowym Targu

Numer postępowania

01/ZO/2017

Data ogłoszenia

29-03-2017

Termin składania ofert

05-04-2017 12:00:00

Rodzaj przetargu

Zapytanie ofertowe

1. Dane Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
NIP: 735-001-02-50
REGON: 490761831
internet: www.mpecnowytarg.pl
e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl
Adres biura i adres do korespondencji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.,
34-400 Nowy Targ,
ul. Powstańców Śląskich 1

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o..

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
3.1.1. część I – dostawa materiałów,
3.1.2. część II – wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych wraz z dokumentacją
powykonawczą.
3.2. Przedmiot i zakres zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4 – Specyfikacja
Techniczna, załączniku nr 5 – przedmiar robót, załączniku nr 6 – projekt budowlano –
wykonawczy oraz załączniku nr 11 – zestawienie materiału.

4. Materiały:
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy. Wymogi
dotyczące zastosowanych materiałów określone zostały w Załączniku nr 4 – Specyfikacja Techniczna,
przedmiarze robót oraz w projekcie budowlano – wykonawczym.

5. Osoby do kontaktu:
a) Hanna Motłoch – sprawy formalno – prawne – tel. 18 266 23 82 wew. 38, e-mail:
h.motloch@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
b) Krzysztof Długosz – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. 739 240 555,
e-mail: k.dlugosz@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
6.1. Termin realizacji części I do 19.06.2017 r.
6.2. Termin realizacji części II do 20.09.2017 r., w tym zakończenie prac w terenie do 06.09.2017 r.
6.3. Ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na 20.09.2017 r.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a) Miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ,
ulica Powstańców Śląskich 1, sekretariat
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ,
ulica Powstańców Śląskich 1
b) Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.04.2017 r. do godz. 1200
c) Sposób składania ofert:
Oferta powinna być złożona w kopercie (opakowaniu), oznakowanej:
Koperta – powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy/Dostawcy składającego
ofertę oraz napis: „Remont i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na Polanie Szaflarskiej
w Nowym Targu – część ….
Nie otwierać przed 5.04.2017 r. do godz. 1200

 

Wynik postępowania

Załączniki

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content