Dołącz do nas!

Oferta pracy:Z-ca Kierownika Eksploatacji Systemu Ciepłowniczego.
Zakres obowiązków:

 • Kontrola i nadzór nad całością zagadnień związanych z produkcją i dystrybucją energii cieplnej.
 • Planowanie, nadzorowanie i rozliczanie prac remontowych prowadzonych w Spółce.
 • Nadzór nad prowadzeniem prac remontowych prowadzonych przez Służby wewnętrzne Spółki.
 • Zarządzanie pracownikami.
 • Rozwój i motywowanie zespołu pracowników.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe/średnie techniczne.
 • 2-3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość technologii produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
 • Znajomość Prawa Energetycznego.
 • Umiejętności analizowania oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.
 • Dobra organizacja własnego czasu pracy oraz podległego personelu.
 • Znajomość programów MS Office.

Oferujemy:

 • Pracę na samodzielnym, odpowiedzialnym stanowisku.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Pakiet medyczny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 • podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe (art.221 §1 Kodeksu pracy) i nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podanie innych danych lub informacji tj. np. nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne i wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Z-ca Kierownika Eksploatacji Systemu Ciepłowniczego, którą należy zamieścić na dokumentach aplikacyjnych.

Sposób składania ofert:

 • osobiście w Sekretariacie Spółki, 34-400 Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1,
 • pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1,
 • na adres mailowy: m.hoh@mpecnowytarg.pl  z dopiskiem: rekrutacja
  Termin składania ofert:15/10/2019 r.

Informacje dodatkowe:

 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (podanie numeru telefonu przyspieszy kontakt).

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

 • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
 • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content