Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenia pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki

1.   Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)    Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem za rok 2021 – 30 marca 2022r., za rok 2022 – 30 marca 2023r.

2)    Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej rozpatrującym sprawozdanie finansowe spółki. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu RN ponosi biegły rewident.

3)    Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzony raport nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

2.  Dodatkowo biegły rewident zobowiązany będzie do przedstawienia zwięzłej pisemnej informacji o przeprowadzeniu badania oraz analizy podstawowych parametrów sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za badany rok.

3. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022” w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021r., do godziny 14 00 na adres: „MPEC Nowy Targ Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby spółki.

4.   Oferta powinna zawierać:

  1. informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych,
  • wykaz podmiotów, w których firma przeprowadziła badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej,
  • łączną cenę netto i brutto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto i brutto do zapłaty oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2021 i 2022, oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem, jak również pisemnej informacji, o której mowa w punkcie 2.
  • oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniu RN na warunkach określonych w ogłoszeniu,
  • potwierdzenie terminu zakończenia badania zgodnie z ogłoszeniem,
  • oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, wzór umowy znajduje się na stronie mpecnowytarg.pl w zakładce Aktualności.

5.   Przy wyborze biegłego rewidenta RN będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem zawodowym oferenta, w szczególności w zakresie badania sprawozdań spółek z branży energetyki cieplnej.

6.  Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu RN w  terminie do dnia 30 września 2021 r.

7.   Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy tel. 733-412-555.

8.  Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. RN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content