01/PN/2018
Przetarg archiwalny

Realizacja zadania pn.: „Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej zakończonej przyłączeniem do 5 budynków jednorodzinnych przy ul. Na Równi w miejscowości Nowy Targ”

Numer postępowania

01/PN/2018

Data ogłoszenia

19-04-2018

Termin składania ofert

07-05-2018 12:00:00

Rodzaj przetargu

Przetarg nieograniczony

1. Dane Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
NIP: 735-001-02-50
REGON: 490761831
internet: www.mpecnowytarg.pl
e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl
Adres biura i adres do korespondencji:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.,
34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1
Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) Hanna Motłoch – sprawy formalno–prawne – tel. 18 266 23 82 wew. 38, e-mail: h.motloch@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
b) Dawid Hyc – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. 739 240 555, e-mail: d.hyc@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zmianami). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. (zwanej dalej Procedurą) oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2.2. Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji zgodnie z § 29 ust. 6. wyżej wymienionej Procedury. Zamawiający uzyska dofinansowanie na realizację zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Wykonanie Rozbudowy sieci ciepłowniczej zakończonej

przyłączeniem do 5 budynków jednorodzinnych przy ul Na Równi w miejscowości Nowy Targ”, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budową.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budową i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.
CPV 45231110-9 Układanie rurociągów.
CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów.
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
dla następujących przyłączy ciepłowniczych:

Lp.
Adres
1. Nowy Targ, Na Równi 70a
2. Nowy Targ, Na Równi 70
3. Nowy Targ, Na Równi 72
4. Nowy Targ, Na Równi 68
5. Nowy Targ, Na Równi 66

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
4.1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym sposobem porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz formą przekazywania dokumentów i oświadczeń jest sposób pisemny z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji (z wyjątkiem ofert przetargowych) faksem lub drogą elektroniczną.
4.2. Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
c) Hanna Motłoch – sprawy formalno–prawne – tel. 18 266 23 82 wew. 38, e-mail: h.motloch@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
d) Dawid Hyc – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. 739 240 555, e-mail: d.hyc@mpecnowytarg.pl codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1. Termin realizacji do 24.08.2018 r. (część wykonawcza – zakończenie prac w terenie do przywróceniu terenu do stanu początkowego po wykonaniu sieci ciepłowniczej).
5.2. Ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na 31.08.2018 r.
5.3. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty.

 

Wynik postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej zakończonej przyłączeniem do 5 budynków jednorodzinnych przy ul. Na Równi w miejscowości Nowy Targ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy: ERION Sp. z o.o. ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra.

Załączniki

Ciepła woda

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki, w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet.

W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa.

Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia.

Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu, ciepło dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana.

Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia.

Warto oszczędzać.

Ekologia

Korzy­stając z naszych rozwiązań sys­te­mo­wych, ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę.

Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece.

To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje współpraca z naszym przedsiębiorstwem. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału.

Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już!

To takie wygodne.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia.

Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z naszej firmy.

Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tzw. RODO.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu , które jest Administratorem Danych Osobowych,:

  • pisząc na adres pocztowy Spółki: MPEC Nowy Targ Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ ,
  • pisząc na adres elektroniczny: urszula.rybnik@mwlibra.pl,

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Skip to content